ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Фондация “Ментор на младите”, е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ и ТЗ на Република България с ЕИК 206805165, със седалище и адрес на управление: гр. София; р-н Младост; кв. Младост 1, ул. Димитър Доспевски 42а; Бл. 42а; Вход 1; Ет. 14; Ап. 66,

 

Фондация “Ментор на младите”, действа чрез уебсайта www.mentortheyoung.com, наричан по-долу „Сайта“

 

С нас може да се свържете на телефон +359 89 588 7102 и имейл адрес: hello@mentortheyoung.com

 

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

 

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?
Лични данни е всяка информация или набор от информация, която Ви идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация, която предоставяте в контактната форма).

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

 • Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашия Сайт – IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата, градът и държавата от която посещавате сайта;

 • Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви;

 • Име, фамилия, електронна поща (адрес), телефон, тема на съобщение и съдържание на съобщението, при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, включително на формата за контакт и изпращане на мнения и/или коментари;

 

 

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ? 

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

 

СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ:

Ние обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни. Това правно основание най-често се използва за изпращане на маркетингова информация до Вас, както и по повод това дали бихме искали да споделим личните Ви данни с някой от нашите партньори (“трета страна”) за изпълнение на наша цел.

 

Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг чрез маркиране на чек бокс.

 

Потребителят може да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез писмена молба изпратена до hello@mentortheyoung.com

 

Личните данни на Потребителите се съхраняват за период от 1 година.

 

ЛЕГИТИМНИ ИНТЕРЕСИ:

Ние обработваме Вашите дарения в подкрепа на Фондация “Ментор на младите”. Обработката на Вашите лични данни е за наши вътрешни административни цели, както и с цел подобряване на процеса във връзка с подбора на участниците в конкретна програмата/и.

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Сайтът обработва личните данни на потребителите на договорно основание, за да предостави информация във връзка с преддоговорни отношения и/или за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги.

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним правомощията си и задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви включим по Програмите, предлагани от Фондация “Ментор на младите”;

 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

 • За да Ви изпращаме информация, свързана със специализираните услуги, които предоставяме и събития, които организираме;

 • За статистически цели.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА 

Вашите лични данни могат да бъдат споделени с трети лица при следните обстоятелства:

 • На свързани с фондацията дружества и доставчици на услуги, за да предоставят продуктите или услугите, които сте поискали от нас. 

 • Ние изискваме всяка трета страни да спазват нашите указания и законовите изисквания за защита на личните данни. Ние сключваме договори и допълнителни споразумения във връзка с обработката на лични данни с обработващите данните, с които работим и наблюдаваме техните дейности, за да се уверим, че спазват политиките и процедурите на Фондацията.

 • Когато имаме задължение да разкрием Вашите лични данни за изпълнение на нормативни задължения, за да спазим законово задължение, да упражним правата си или за да защитим интересите на фондацията.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СМЕ ПОЛУЧИЛИ ОТ 3-ТИ ЛИЦА

Не получаваме данни от 3-ти лица.

 

КОГА ИЗТРИВАМЕ ДАННИТЕ, СЪБРАНИ НА ТОВА ОСНОВАНИЕ

Личните Ви данни се съхраняват за законово определените срокове, поради наличието на обширна нормативна уредба в областта на социалните услуги и съпътстващите дейности. В зависимост от основанието на което обработваме личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

 

Ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното основание. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

 

Личните Ви данни се съхраняват за по-дълъг или различен от посочени срок във всеки случай на наличие на законово задължение за Фондация “Ментор на младите” да направи това. Срокът на съхранение в случаите на обработка на лични данни по силата на изрично дадено съгласие е до оттегляне на съгласието Ви.

 

ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите потребители, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

 

Фондацията е установила правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

 

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител на Сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

 • Достъп до собствените си лични данни;

 • Коригиране (ако данните са неточни);

 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;

 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни, като е необходимо да се свържете с нас на мейл: hello@mentortheyoung.com

 

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

 

Органът, регулиращ дейността на Сайта е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

 • тел: 02/91-53-518

 • email: kzld@cpdp.bg

 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Възможно е да актуализираме условията на тази политика по всяко време. Моля посещавайте тази страница периодично, за да сте запознати с последните промени. Ще ви уведомим за значителни промени като поставим забележимо известие на уебсайта и изпратим имейл до лицата, спрямо които измененията ще се отразят. Ако продължите да използвате нашия уебсайт и услуги, ще се счита, че сте се запознали с тези промени.

ОБЩИ
УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА 

www.mentortheyoung.com

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Фондация “Ментор на младите”, действаща чрез уеб сайт www.mentortheyoung.com, наричана по-долу „Сайта“ от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

 

Фондация “Ментор на младите” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ и ТЗ на Република България с ЕИК 206805165 със седалище и адрес на управление: гр. София; р-н Младост; кв. Младост 1, ул. Димитър Доспевски 42а; Бл. 42а; Вход 1; Ет. 14; Ап. 66, имейл адрес: alex.gramatikov@mentortheyoung.com

                                                               

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. Настоящите условия за използване на Сайта съдържат информация за дейността на „www.mentortheyoung.com”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни. Сайтът на юридическо лице с нестопанска цел е www.mentortheyoung.com и всички негови подстраници.

 

НАШАТА ДЕЙНОСТ:

Чрез Сайта Фондацията ръководи и развива менторски програми за младежи на възраст между 18-25г. В менторската програма доброволно участие вземат ментори, които имат за цел и отговорност да напътстват професионалното израстване на младежите. Освен менторските програми са предвидени и други обществени програми. Редът, условията и сроковете за провеждане на отделните кампании са описани на съответната подстраница, водеща към конкретната програма.

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА:

Чл. 1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на Фондация “Ментор на младите”.

Чл. 2. Чрез контактните форми на Сайта Потребителите могат да подават кандидатури за участие и да започват преговори за участие в съответната програма.

Чл. 3. Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма на Сайта, като данните се събират, за да може Фондация “Ментор на младите” да отговори на отправеното запитване.

Чл. 4. Задължителните полета в контактната форма са:

 1. За ментори - име и фамилия; имейл адрес; телефонен номер; години професионален опит; възраст; въпроси, свързани с кандидатурата.

 2. За младежи - име и фамилия; имейл адрес; телефонен номер; години професионален опит; възраст; въпроси, свързани с кандидатурата.

Чл. 5. Сайтът изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 12-месечен срок от събирането им.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 6. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на mentortheyoung.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Сайта или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Сайта и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 7. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сайта, Фондация “Ментор на младите” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 8. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта.

Чл. 9. Сайтът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните функционалности и информационни ресурси.

Чл. 10. Сайтът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените функционалности и информационни ресурси. Сайтът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 11. Сайтът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Чл. 12. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Сайтът в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл. 13. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 14. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 15. Страните се съгласяват, че в случай че някоя от разпоредбите от настоящите Общи условия се окаже недействителна това няма да води до недействителност на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната разпоредба ще бъде заместена от повелителните норми на закона или действителната воля на страните.

Чл. 16. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, във връзка със Сайта, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“

Използване на „бисквитки“

 • „Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

 

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

 • Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

 

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

 • Сесийни „бисквитки“

  • Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки или услуги сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

 

 • Постоянни "бисквитки"

  • Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

 

 • "Бисквитки" на трета страна

  • На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.