ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
www.mentortheyoung.com

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Фондация “Ментор на младите”, действаща чрез уеб сайт www.mentortheyoung.com, наричана по-долу „Сайта“ от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

Фондация “Ментор на младите” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ и ТЗ на Република България с ЕИК 206805165 със седалище и адрес на управление: гр. София; р-н Младост; кв. Младост 1, ул. Димитър Доспевски 42а; Бл. 42а; Вход 1; Ет. 14; Ап. 66, имейл адрес: alex.gramatikov@mentortheyoung.com
                                                             
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. Настоящите условия за използване на Сайта съдържат информация за дейността на „www.mentortheyoung.com”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни. Сайтът на юридическо лице с нестопанска цел е www.mentortheyoung.com и всички негови подстраници.

НАШАТА ДЕЙНОСТ:
Чрез Сайта Фондацията ръководи и развива менторски програми за младежи на възраст между 18-25г. В менторската програма доброволно участие вземат ментори, които имат за цел и отговорност да напътстват професионалното израстване на младежите. Освен менторските програми са предвидени и други обществени програми. Редът, условията и сроковете за провеждане на отделните кампании са описани на съответната подстраница, водеща към конкретната програма.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА:
Чл. 1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на Фондация “Ментор на младите”.
Чл. 2. Чрез контактните и регистрационни форми на Сайта Потребителите могат да ни пишат и да подават кандидатури за участие или да започват преговори за участие в съответната програма. Също така, чрез контактните и регистрационните ни форми, Потребителите могат изрично да заявят желанието си техни лични данни да бъдат споделяни с партньори на Фондацията, които имат отворени работни позиции и търсят специалисти в определени сфери.
Чл. 3. Потребителите доброволно споделят личните си данни в нашите контактни и регистрационни форми, като изрично заявяват своето съгласие чрез опциите предвидени в тях, като данните се събират, за да може Фондация “Ментор на младите” да отговори на отправеното запитване, да запише Потребителя в съответната програма, да изпрати информация за текущи и бъдещи инициативи и програми, или да сподели данните на Потребителя с партньори на Фондацията за целите на намиране на работа по желание на Потребителя.
Чл. 4. За това как Фондацията събира, обработва, споделя и съхранява лични данни на Потребителите, моля прочетете Уведомлението ни за поверителност.. В случай, че имате въпроси, може да ни пишете на hello@mentortheyoung.com.​ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 5. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на mentortheyoung.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Сайта или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Сайта и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
Чл. 6. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сайта, Фондация “Ментор на младите” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
Чл. 7. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта.
Чл. 8. Сайтът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните функционалности и информационни ресурси.
Чл. 9. Сайтът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените функционалности и информационни ресурси. Сайтът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 10. Сайтът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
Чл. 11. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Сайтът в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
Чл. 12. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 13. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 14. Страните се съгласяват, че в случай че някоя от разпоредбите от настоящите Общи условия се окаже недействителна това няма да води до недействителност на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната разпоредба ще бъде заместена от повелителните норми на закона или действителната воля на страните.
Чл. 15. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, във връзка със Сайта, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд. последна актуализация: 11.10.2022 г.