УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Фондация “Ментор на младите”, е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ и ТЗ на Република България с ЕИК 206805165, със седалище и адрес на управление: гр. София; р-н Младост; кв. Младост 1, ул. Димитър Доспевски 42а; Бл. 42а; Вход 1; Ет. 14; Ап. 66, (за краткост, ние/нас/администратор на лични данни).

Фондация “Ментор на младите”, действа чрез уебсайта www.mentortheyoung.com, наричан по-долу „Сайта“.

С нас може да се свържете на телефон +359 89 588 7102 и имейл адрес: hello@mentortheyoung.com

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?
Лични данни е всяка информация или набор от информация, която Ви идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация, която предоставяте в контактната форма).

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашия Сайт – IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата, градът и държавата от която посещавате сайта;Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви; за повече информация, моля прочетете нашата политика за бисквитките;Име, фамилия, електронна поща (адрес), телефон, възраст, линк към профили в социални и бизнес мрежи, информация за образование и професионален опит, лични и професионални интереси и мотивация, предпочитания, тема на съобщение и съдържание на съобщението, при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, включително на формата за контакт и изпращане на мнения и/или коментари;Автобиография и др. относима информация - в случаите, когато сте ни дали Вашето съгласие за споделяне на лични данни с наши партньори във връзка с намиране на работа.

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ? Кандидатстване по Програми, предлагани от Фондация “Ментор на младите: Ние обработваме Вашите лични данни за целите на кандидатстване по нашите програми въз основа на Вашето съгласие. С попълването на съответната регистрационна форма ние ще считаме, че Вие сте ни дали Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни във връзка с участието Ви в нашите програми и инициативи.​Получаване на известия за други програми, услуги и новости, предлагани от Фондация “Ментор на младите: Ние ще обработваме Вашите лични данни за целите на директен маркетинг от наша страна (имена, имейл адрес, телефон) само след изрично съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните ви данни за тази цел. Ние най-често ще изпращаме маркетингова информация до Вас във връзка с наши програми и инициативи. С поставянето на отметка за съгласие в регистрационната форма във връзка с директен маркетинг, ние ще считаме, че Вие сте ни дали Вашето изрично съгласие за обработване на личните Ви данни с цел директен маркетинг.​Споделяне на Вашите лични данни с наши партньори във връзка с отворени позиции и намиране на работа при нашите партньори: Ние ще споделим Вашите лични данни (имена, имейл адрес, телефон, автобиография) с нашите партньори само след изрично съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните ви данни за тази цел. С поставянето на отметка за съгласие в регистрационната форма относно получаване на информация за известия и информация за обяви за работа, други програми и инициативи, или услуги, предоставяни от партньори на Фондацията, ние ще считаме, че Вие сте ни дали Вашето изрично съгласие за споделяне на личните Ви данни с тези трети лица. Вие разбирате и се съгласявате, че ние споделяме Вашите лични данни с наши партньори, които в качеството си на отделни администратори на лични данни, ще обработват личните Ви данни на техните правни основания за целите на провеждане на интервюта и наемане на работа.

Обратна връзка: Ние обработваме Вашите лични данни с цел да отговорим на Ваше запитване, да разрешим технически проблем или да предоставим друг вид съдействие. Обработването на личните данни е въз основа на Вашето съгласие, дадено чрез извършването на съответното действие – изпращане на запитване и др. ​Вие можете да се откаже по всяко време от даденото съгласие чрез писмена молба изпратена до hello@mentortheyoung.com.​Личните ви данни се съхраняват до постигане на целите, за които са събрани или до оттегляне на съгласието ви за тяхното обработване.
В случаите, когато трябва да се съобразим със закон, който се прилага спрямо нас и изисква обработването на вашите лични данни за по-дълъг период, или данните са необходими във връзка с предявяване на правни искове или за защита срещу такива, ние ще продължим да обработваме личните данни до изтичането на изискуемия срок или до уреждането на съответните искове.
Ние също така можем да съхраняваме данни в обобщен и анонимизиран вид, така че те да не се считат за лични по смисъла на действащото национално и европейско законодателство.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним правомощията си и задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:За да Ви включим по Програмите, предлагани от Фондация “Ментор на младите”;За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки и нужда от съдействие;За да Ви изпращаме информация, свързана със специализираните услуги, които предоставяме и събития, които организираме;За да Ви свързваме с наши партньори, които могат да Ви намерят работа;За статистически цели.

КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, структуриране, предаване, споделяне, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Вашите лични данни могат да бъдат споделени с трети лица при следните обстоятелства:
На свързани с фондацията дружества и доставчици на услуги, за да предоставят продуктите или услугите, които сте поискали от нас. Ние изискваме всяка трета страни да спазват нашите указания и законовите изисквания за защита на личните данни. Ние сключваме договори и допълнителни споразумения във връзка с обработката на лични данни с обработващите данните, с които работим и наблюдаваме техните дейности, за да се уверим, че спазват политиките и процедурите на Фондацията.Когато имаме задължение да разкрием Вашите лични данни за изпълнение на нормативни задължения, за да спазим законово задължение, да упражним правата си или за да защитим интересите на фондацията.При ваше съгласие, ние можем да споделим Вашите лични данни с наши партньори във връзка наемането Ви на работа.​​

ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Ние получаваме Вашите лични данни директно от Вас, при попълване на съответните регистрационни форми, Не получаваме данни от трети лица.

СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
За осигуряване на адекватна защита на Вашите лични данни ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Фондацията е установила правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността. Всички наши служители са обучени да работят с лични данни при спазване на общите принципи за защита на данните, по-специално ограничението на целите, свеждането на данните до минимум и др.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

ВАШИТЕ ПРАВА
Всеки потребител на сайта/участник в програма или инициатива има право на:Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от нас, в качеството си на администратор на лични данни);Достъп до собствените си лични данни;Коригиране (ако данните са неточни);Изтриване на личните данни;Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;Преносимост на личните данни;Възражение спрямо обработването на негови лични данни;Право и да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за вас или по подобен начин ви засяга в значителна степен;Право на жалба и защита по съдебен или административен ред, в случай, че вашите права във връзка с вашите лични данни са били нарушени.Право на оттегляне на съгласието за обработка на личните данни. ​Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни, като е необходимо да се свържете с нас на мейл: hello@mentortheyoung.com.

Жалба до надзорния орган
Жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните ви данни, може да подадете до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Органът, регулиращ дейността на Сайта е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗЛД:
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

ПРОМЕНИ И АКТУАЛИЗАЦИИ

Възможно е да актуализираме условията на тази политика по всяко време. Моля посещавайте тази страница периодично, за да сте запознати с последните промени. Ще ви уведомим за значителни промени като поставим забележимо известие на уебсайта или изпратим имейл до лицата, спрямо които измененията ще се отразят. Ако продължите да използвате нашия уебсайт и услуги, ще считаме, че сте се запознали с тези промени и се съгласявате с тях.​последна актуализация: 11.10.2022 г.